In The News

Jul 2018 :: Milwaukee Business Journal
Jul 2018 :: Moneyish
Jul 2018 :: PYMNTS.com
Jul 2018 :: Milwaukee Journal Sentinel
Jul 2018 :: Mobile Payments Today
Jul 2018 :: Milwaukee Magazine
Jul 2018 :: NBC2
Jul 2018 :: Digital Transactions
Jul 2018 :: PYMNTS.com
Jul 2018 :: American Banker
Jul 2018 :: CU Today
Jun 2018 :: CU Insight
Jun 2018 :: Credit Union Times
Jun 2018 :: CU Insight
Jun 2018 :: Fintech Insight